Obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)
společnosti Dobroty z Babic, s.r.o., IČO 10833285, se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1,
registrováno C 349176 - Městský soud v Praze
(dále jen „společnost Dobroty z Babic“) pro nákup zboží na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz.


I. Úvodní ustanovení:

1. Tyto VOP upravují vzájemné závazky smluvních stran vzniklé na základě užití e-shopu www.dobrotyzbabic.cz a v jeho souvislosti, prostřednictvím něhož společnost Dobroty z Babic nabízí zboží a jeho uživatel (dále jen „Zákazník“) jeho prostřednictvím takové zboží případně objedná a při jeho doručení koupí.
2. Tyto VOP se uplatní i na případné služby poskytnuté v souvislosti s nabídkou a prodejem zboží.
Tam, kde se tyto VOP zmiňují o zboží, mají se na mysli i tyto služby. Tyto VOP se stávají nedílnou
součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností Dobroty z Babic a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“).
3. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem - spotřebitelem za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, je možný, avšak neuplatňují se na něj tyto VOP.
4. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží společnosti Dobroty z Babic uveřejněné na
e-shopu www.dobrotyzbabic.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.
5. Společnost Dobroty z Babic může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčeny závazky vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost Dobroty z Babic informuje
Zákazníky o změně VOP na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.


II. Užití e-shopu www.dobrotyzbabic.cz a uzavření Smlouvy:

1. Společnost Dobroty z Babic na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz nabízí zboží, a to včetně údaje o jeho ceně.
Cena nabízeného zboží je uváděna včetně daně z přidané hodnoty.
2. Zákazník se před započetím výběru zboží seznámí s těmito VOP, což potvrzením objednávky výslovně stvrdí.
3. Zákazník na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz vybírá z nabízeného zboží a v objednávce pak zvolí konkrétní požadovaný druh a množství zboží, způsob platby a dodání. Bližší instrukce k jednotlivým technickým krokům v rámci postupu objednání zboží jsou uvedeny přímo na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz v sekci „Jak u nás nakupovat“.
4. Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Zákazník dále před odesláním objednávky potvrdí údaj o svém věku, vyžaduje-li to charakter zboží.
5. Objednávku odešle Zákazník společnosti Dobroty z Babic kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.
Údaje uvedené v objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Společnost Dobroty z Babic neprodleně po obdržení objednávky potvrdí Zákazníkovi, že objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v objednávce.
6. Společnost Dobroty z Babic je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky Zákazníka požádat o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
7. Zboží je předáváno v závislosti na zvoleném způsobu doručení přímo Zákazníkovi nebo jeho zástupci. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za společnost Dobroty z Babic předává, věrohodně prokáže svou totožnost, nebo která předloží společnosti Dobroty z Babic při osobním odběru objednávku.
8. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, a to převzetím zboží ze strany Zákazníka.
9. Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán a Smlouva tak s nimi nemůže být uzavřena.
10. Společnost Dobroty z Babic je oprávněna prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je společnost Dobroty z Babic oprávněna odmítnout předání zboží a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s objednávkou. Stejně tak je společnost Dobroty z Babic oprávněna odmítnout předání zboží, pokud nebude ze strany zákazníka toto zboží zaplaceno.
11. Zákazník bere na vědomí, že společnost Dobroty z Babic není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) anebo podmínky užití e-shopu www.dobrotyzbabic.cz.
12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.


III. Změna a storno objednávky:

1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího potvrzení na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz. Její změna je možná, pokud společnost Dobroty z Babic zavolá telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již například není na skladě. Změna objednávky ze strany Zákazníka je možná po předešlé domluvě a kontaktování společnosti Dobroty z Babic prostřednictvím e-mailového kontaktu, uvedeného na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz.
2. Změna či storno objednávky ze strany Zákazníka je možná nejpozději do začátku přípravy Zákazníkovi objednávky.
3. Společnost Dobroty z Babic si vyhrazuje právo stornovat objednávku Zákazníka, která nebyla včas a řádně uhrazena (viz sekce e-shopu „Jak u nás nakupovat“ a viz Cenové a platební podmínky VOP).
4. Pozdější storno či změna objednávky je řešena individuálně. Zákazník může kontaktovat společnost Dobroty z Babic telefonicky či formou e-mailu a společnost Dobroty z Babic se v rámci svých možností pokusí Zákazníkovi vyhovět.
5. Zákazník je ve změně i ve stornu objednávky povinen uvést číslo objednávky a datum objednávky.


IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží:

1. Zákazník má povinnost předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky neprodleně hlásit společnosti Dobroty z Babic.  Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (např. expirovaná doba spotřeby nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Dobroty z Babic předala.
2. Při dodání zboží zákazníkovi prostřednictvím balíkové služby a následném zjištění nedostatků objednaného zboží (například expirované zboží, či jinak znehodnocené) je tuto skutečnost Zákazník povinen bezprostředně hlásit společnosti Dobroty z Babic, nejlépe zaslat reklamaci elektronickou poštou včetně foto dokumentace. Společnost Dobroty z Babic se k takto podané reklamaci zavazuje nejpozději do 48 hodin po obdržení vyjádřit.
3. Při dodání zboží zákazníkovi prostřednictvím balíkové služby má zákazník v případě poškození kartonového obalu právo zásilku nepřevzít. 
4. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).
5. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí
zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží ihned předat osobě, která
mu jej za společnost Dobroty z Babic předala, a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy
společnosti Dobroty z Babic písemně (poštou nebo e-mailem) prostřednictvím jejích aktuálních
kontaktních údajů a zaslat zboží na své náklady na adresu Svatoplukova 654, 698 01 Veselí nad Moravou,
a je povinen zaplatit společnosti Dobroty z Babic promarněné náklady na doručení zboží.
6. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude již zaplacená cena zboží nebo poměrná část poukázána do 14 dnů od vrácení zboží na účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník za tímto účelem společnosti Dobroty z Babic sdělí, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Společnost Dobroty z Babic je oprávněna započíst si odpovídající část z ceny zboží na uhrazení promarněných nákladů na doručení zboží.
7. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím
jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
8. V souladu s ustanovením § 1837, písm. e) a g) Občanského zákoníku není odstoupení od
Smlouvy možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo
potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických
důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží
nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin).
9. S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že společnost
Dobroty z Babic je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka
odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi
zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného
obalu), je společnost Dobroty z Babic oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.
10. Společnost Dobroty z Babic je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že Zákazník nezaplatí zboží, či
že nebude spolehlivě prokázán požadovaný minimální věk Zákazníka nebo jeho zástupce.
11. Společnost Dobroty z Babic je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Společnost Dobroty z Babic bezodkladně informuje Zákazníka prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

V. Cenové, platební a dodací podmínky:

1. Přístup a samotné užití e-shopu www.dobrotyzbabic.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. Cena zboží a případné další náklady dle Smlouvy jsou uvedeny v objednávce a platí se výhradně on-line platbou prostřednictvím platební karty, platební brány anebo prostřednictvím bankovního převodu po potvrzení objednávky.
4. Zvolí-li Zákazník platbu bankovním převodem, bude mu po dokončení objednávky na kontaktní e-mail zaslána faktura s částkou objednávky a veškerými platebními informacemi k objednávce.
5. Za objednané zboží Zákazník platí předem, tzn. po dokončení objednávky provede Zákazník úhradu objednávky jednou z nabízených možností, a to nejlépe v rámci rychlosti ihned, nejpozději však do 7 dnů ode dne uzavření objednávky. Po připsání platby na náš účet je o této skutečnosti Zákazník informován prostřednictvím elektronické pošty.  Následně se objednávka Zákazníka začne bezodkladně připravovat, o čemž je Zákazník opět informován elektronickou poštou.
6. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Zákazník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
7. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet společnosti Dobroty z Babic.
8. Prodávající nepožaduje od Zákazníka předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
10. Zvolí-li Zákazník vyzvednutí objednávky osobně na některé z našich prodejen, je nutné objednávku předem uhradit na bankovní účet anebo prostřednictvím platební karty. Platba v hotovosti nebo kartou na místě není možná.
11. Zboží je Zákazníkovi dodáno:
a) na adresu určenou Zákazníkem v objednávce
b) osobním odběrem Zákazníka v provozovně společnosti Sýry Babice na adrese:
     - Chaloupky 140, 698 01 Veselí nad Moravou
12. Volba způsobu dodání objednávky se provádí během objednávání zboží.
13. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Zákazníka a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
14. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Zákazník povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


VI. Odpovědnost a záruky:

1. Společnost Dobroty z Babic odpovídá Zákazníkovi za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.
2. Společnost Dobroty z Babic nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.
3. Společnost Dobroty z Babic nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod e-shopu www.dobrotyzbabic.cz. Společnost Dobroty z Babic nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím e-shopu www.dobrotyzbabic.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu www.dobrotyzbabic.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
4. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a společnost Dobroty z Babic dostupnost zboží negarantuje.
V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Dobroty z Babic vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím telefonu či e-mailu, který Zákazník uvede v objednávce.
5. Společnost Dobroty z Babic neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající e-shop www.dobrotyzbabic.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakožto i další hmotné a nehmotné ztráty.
6. Veškeré informace zveřejňované na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz jsou uváděny podle nejlepšího vědomí a svědomí společnosti Dobroty z Babic, která nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.

 

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran:

1. Zákazník vůči společnosti Dobroty z Babic prohlašuje, že:
a. je plně způsobilý uzavřít Smlouvu, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
b. pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz takové zboží, u něhož je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
c. veškeré údaje, které poskytuje společnosti Dobroty z Babic, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
d. zaplacením ceny za nakoupené zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží,
e. se před zahájením užívání e-shopu www.dobrotyzbabic.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi,
f. zboží na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.
2. Zákazník užívá e-shop www.dobrotyzbabic.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na e-shopu mohou být pouze ilustrativní.
3. Společnost Dobroty z Babic si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné osoby k
e-shopu www.dobrotyzbabic.cz
4. Společnost Dobroty z Babic není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) Občanského zákoníku.VIII. Ochrana osobních údajů:

1. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává společnost Dobroty z Babic, která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo společnosti Dobroty z Babic.
2. Společnost Dobroty z Babic zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní on-line registrační formulář, či vyplní registrační formulář v listinné podobě na některé z provozoven společnosti Dobroty z Babic, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.
3. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa, adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
4. Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Dobroty z Babic, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
5. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Dobroty z Babic o změně ve svých Osobních údajích.
6. Zpracováním Osobních údajů může společnost Dobroty z Babic, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz.
7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
8. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti Dobroty z Babic odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Dobroty z Babic.
9. V případě, že by se Zákazník domníval, že společnost Dobroty z Babic nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnost Dobroty z Babic o vysvětlení a požadovat, aby odstranila závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
10. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost Dobroty z Babic povinna tuto informaci předat. Společnost Dobroty z Babic má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
11. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami a zbožím společnosti Dobroty z Babic, prezentujících na e-shopu www.dobrotyzbabic.cz na elektronickou adresu Zákazníka, uvedenou v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Dobroty z Babic na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.


IX. Řešení sporů, dozorový orgán:

1. Vzájemné spory mezi společností Dobroty z Babic a Zákazníkem řeší obecné soudy.
2. Zákazník jako spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Obě strany prohlašují, že se budou snažit nejprve případný spor vyřešit přímým jednáním mezi sebou.
3. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Zákazníka, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se společností Dobroty z Babic vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti Dobroty z Babic poprvé.
5. Společnost Dobroty z Babic se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů se Zákazníkem, pokud je Zákazník neodmítne.
6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


X. Doručování písemností:

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou formou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


XI. Mimosoudní řešení sporů:

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


XII. Závěrečná ustanovení:

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k e-shopu prodávajícího na adrese www.dobrotyzbabic.cz, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2023.

Zpět do obchodu